Lập luận vòng quanh (begging the question)

3629 lượt đọc

Ví dụ câu nói nổi tiếng của Descartes: “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”. Sự lòng vòng nằm ở chỗ, nếu tôi không tồn tại, thì sao tôi lại tư duy được?