Đa số thắng thiểu số (bandwagon)

1716 lượt đọc

Đa số không phải lúc nào cũng đúng. Nếu đa số luôn luôn đúng thì Trái Đất của chúng ta đã có dạng bề mặt phẳng chứ không phải hình cầu nữa vì trong lịch sử có rất nhiều người cho rằng Trái Đất phẳng và chỉ có rất ít người cho rằng Trái Đất có hình cầu.

Xem thêm: Chủ nghĩa hoài nghi